Topics

  • HOME
  • TOPICS
  • Topics
Snapshot
1689
Personalized medicine in nonalcoholic fatty liver disease
Carlos J. Pirola, Silvia Sookoian
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):935-938.   Published online June 24, 2022
View: 1641   Download: 104
Letter to the Editor
Non-alcoholic fatty liver disease and risk of dementia: Unmet need for a pooled analysis of cohort studies
Seogsong Jeong, Won Kim, Sang Min Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):933-934.   Published online September 14, 2022
View: 1206   Download: 45
1704
Non-alcoholic fatty liver disease and the risk of dementia: A meta-analysis of cohort studies
Li-Yu Lu, Min-You Wu, Yung-Shuo Kao, Cheng-Hsien Hung
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):931-932.   Published online September 5, 2022
View: 1231   Download: 71  Citations: 2
Forms of cholangitis to be considered after SARS-CoV-2 infection
Ju-Yeon Cho, Young-Sun Lee, Soon Sun Kim, Do Seon Song, Jeong-Hoon Lee, Ji Hoon Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):929-930.   Published online September 8, 2022
View: 985   Download: 40  Citation: 1
1702
Autoimmune liver disease represented as primary biliary cholangitis after SARS-CoV-2 infection: A need for population-based cohort study
Soon Kyu Lee, Jung Hyun Kwon, Nara Yoon, Soon Woo Nam, Pil Soo Sung
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):926-928.   Published online September 5, 2022
View: 1097   Download: 46  Citations: 2
Original Article
1695
Decreased vitamin D-binding protein level portends poor outcome in acute-on-chronic liver failure caused by hepatitis B virus
Daxian Wu, Qunfang Rao, Zhongyang Xie, Xiaoqing Zhu, Yuanmei Che, Jian Wu, Hainv Gao, Jingyu Zhang, Zhouhua Hou, Xiaoyu Cheng, Zeyu Sun
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):912-925.   Published online July 28, 2022
View: 1736   Download: 113
1683
COVID-19 vaccine immunogenicity among chronic liver disease patients and liver transplant recipients: A meta-analysis
Ka Shing Cheung, Chiu Hang Mok, Xianhua Mao, Ruiqi Zhang, Ivan FN Hung, Wai Kay Seto, Man Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):890-911.   Published online June 3, 2022
View: 2398   Download: 141  Citations: 6
1711
Impacts of muscle mass dynamics on prognosis of outpatients with cirrhosis
Tae Hyung Kim, Young Kul Jung, Hyung Joon Yim, Joo Won Baik, Sun Young Yim, Young-Sun Lee, Yeon Seok Seo, Ji Hoon Kim, Jong Eun Yeon, Kwan Soo Byun
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):876-889.   Published online September 19, 2022
View: 1422   Download: 99  Citations: 2
1694
Global prevalence of depression and anxiety in patients with hepatocellular carcinoma: Systematic review and meta-analysis
Darren Jun Hao Tan, Sabrina Xin Zi Quek, Jie Ning Yong, Adithya Suresh, Kaiser Xuan Ming Koh, Wen Hui Lim, Jingxuan Quek, Ansel Tang, Caitlyn Tan, Benjamin Nah, Eunice Tan, Taisei Keitoku, Mark D. Muthiah, Nicholas Syn, Cheng Han Ng, Beom Kyung Kim, Nobuharu Tamaki, Cyrus Su Hui Ho, Rohit Loomba, Daniel Q. Huang
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):864-875.   Published online July 25, 2022
View: 2211   Download: 65  Citation: 1
1682
Impact of nationwide hepatocellular carcinoma surveillance on the prognosis in patients with chronic liver disease
Won Sohn, Danbee Kang, Minwoong Kang, Eliseo Guallar, Juhee Cho, Yong-Han Paik
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):851-863.   Published online June 3, 2022
View: 2073   Download: 110  Citations: 4
1712
Forecasted 2040 global prevalence of nonalcoholic fatty liver disease using hierarchical bayesian approach
Michael H. Le, Yee Hui Yeo, Biyao Zou, Scott Barnet, Linda Henry, Ramsey Cheung, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):841-850.   Published online September 19, 2022
View: 1618   Download: 94  Citations: 9
1688
Auranofin attenuates hepatic steatosis and fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease via NRF2 and NF- κB signaling pathways
Seung Min Lee, Dong Hee Koh, Dae Won Jun, Yoon Jin Roh, Hyeon Tae Kang, Ju Hee Oh, Hyun Sung Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):827-840.   Published online June 22, 2022
View: 2930   Download: 218  Citations: 4
1685
The usefulness of metabolic score for insulin resistance for the prediction of incident non-alcoholic fatty liver disease in Korean adults
Jun-Hyuk Lee, Kyongmin Park, Hye Sun Lee, Hoon-Ki Park, Jee Hye Han, Sang Bong Ahn
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):814-826.   Published online June 9, 2022
View: 2282   Download: 137  Citations: 6
Editorial
Surveillance for hepatocellular carcinoma: It is time to move forward
Bo Hyun Kim, Yuri Cho, Joong-Won Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):810-813.   Published online September 6, 2022
View: 1247   Download: 64  Citation: 1
1701
Repurposing drugs to target nonalcoholic steatohepatitis: Auranofin, a gold-organic molecule complex for the treatment of a specifc complex trait
Carlos J. Pirola, Silvia Sookoian
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):806-809.   Published online August 19, 2022
View: 1110   Download: 42
Review
1678
Nonalcoholic fatty liver disease versus metabolic-associated fatty liver disease: Prevalence, outcomes and implications of a change in name
Cheng Han Ng, Daniel Q. Huang, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):790-801.   Published online May 11, 2022
View: 3078   Download: 353  Citations: 17
Impact of diabetes, obesity, and dyslipidemia on the risk of hepatocellular carcinoma in patients with chronic liver diseases
Hwang Sik Shin, Baek Gyu Jun, Sang-Wook Yi
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):773-789.   Published online August 8, 2022
View: 2464   Download: 181  Citations: 3
1668
Old and new classes of glucose-lowering agents as treatments for non-alcoholic fatty liver disease: A narrative review
Lei Miao, Jing Xu, Giovanni Targher, Christopher D Byrne, Ming-Hua Zheng
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):725-738.   Published online March 14, 2022
View: 2565   Download: 206  Citations: 3
1666
The emerging roles of extracellular vesicles as intercellular messengers in liver physiology and pathology
Youngseok Lee, Jong-Hoon Kim
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):706-724.   Published online March 2, 2022
View: 9906   Download: 199  Citations: 4
Guideline
1713
2022 KLCA-NCC Korea practice guidelines for the management of hepatocellular carcinoma
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):583-705.   Published online October 1, 2022
View: 3261   Download: 324  Citations: 9
Snapshot
1693
Microbiome and metabolomics in alcoholic liver disease
Raja Ganesan, Ki Tae Suk
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):580-582.   Published online July 1, 2022
View: 2155   Download: 100  Citations: 2
Letter to the Editor
1672
Clinical significance of the discrepancy between radiological findings and biochemical responses in atezolizumab plus bevacizumab for hepatocellular carcinoma
Hideki Iwamoto, Shigeo Shimose, Takashi Niizeki, Hironori Koga, Takuji Torimura
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):575-579.   Published online April 21, 2022
View: 1835   Download: 178  Citation: 1
Original Article
1681
The effect of diabetes and prediabetes on the prevalence, complications and mortality in nonalcoholic fatty liver disease
Cheng Han Ng, Kai En Chan, Yip Han Chin, Rebecca Wenling Zeng, Pei Chen Tsai, Wen Hui Lim, Darren Jun Hao Tan, Chin Meng Khoo, Lay Hoon Goh, Zheng Jye Ling, Anand Kulkarni, Lung-Yi Loey Mak, Daniel Q Huang, Mark Chan, Nicholas WS Chew, Mohammad Shadab Siddiqui, Arun J. Sanyal, Mark Muthiah
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):565-574.   Published online May 19, 2022
View: 3083   Download: 142  Citations: 18
1679
Effect of moderate-to-severe hepatic steatosis on neutralising antibody response among BNT162b2 and CoronaVac recipients
Ka Shing Cheung, Lok Ka Lam, Rex Wan Hin Hui, Xianhua Mao, Ruiqi R Zhang, Kwok Hung Chan, Ivan FN Hung, Wai Kay Seto, Man-Fung Yuen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):553-564.   Published online May 11, 2022
View: 1910   Download: 74  Citations: 2
1677
Reappraisal of sepsis-3 and CLIF-SOFA as predictors of mortality in patients with cirrhosis and infection presenting to the emergency department: A multicenter study
Ji Hyun Kim, Baek Gyu Jun, Minjong Lee, Hye Ah Lee, Tae Suk Kim, Jeong Won Heo, Da Hye Moon, Seong Hee Kang, Ki Tae Suk, Moon Young Kim, Young Don Kim, Gab Jin Cheon, Soon Koo Baik, Dong Joon Kim, Dae Hee Choi
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):540-552.   Published online May 6, 2022
View: 1931   Download: 77  Citation: 1
1676
Gut-derived lipopolysaccharide promotes alcoholic hepatosteatosis and subsequent hepatocellular carcinoma by stimulating neutrophil extracellular traps through toll-like receptor 4
Yang Liu, Xin Zhang, Shuo Chen, Jiazhong Wang, Shuo Yu, Yiming Li, Meng Xu, Harouna Aboubacar, Junhui Li, Tao Shan, Jixin Wang, Gang Cao
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):522-539.   Published online May 4, 2022
View: 2442   Download: 128  Citations: 5
1669
Association of non-alcoholic fatty liver disease with incident dementia later in life among elder adults
Seogsong Jeong, Yun Hwan Oh, Seulggie Choi, Jooyoung Chang, Sung Min Kim, Joung Sik Son, Gyeongsil Lee, Joseph C Ahn, Dong Hyeon Lee, Bo Kyung Koo, Won Kim, Sang Min Park
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):510-521.   Published online March 17, 2022
View: 3201   Download: 215  Citations: 8

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X

Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 1476
TOTAL : 1212641
Close layer