Search

  • HOME
  • Search
Review
1807
Acute-on-chronic liver failure: Terminology, mechanisms and management
Vinay Kumar BR, Shiv Kumar Sarin
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):670-689.   Published online March 20, 2023
View: 2502   Download: 470  Citations: 2
Original Article
1695
Decreased vitamin D-binding protein level portends poor outcome in acute-on-chronic liver failure caused by hepatitis B virus
Daxian Wu, Qunfang Rao, Zhongyang Xie, Xiaoqing Zhu, Yuanmei Che, Jian Wu, Hainv Gao, Jingyu Zhang, Zhouhua Hou, Xiaoyu Cheng, Zeyu Sun
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):912-925.   Published online July 28, 2022
View: 2896   Download: 123  Citation: 1
Acute-on-chronic liver failure as a major predictive factor for mortality in patients with variceal bleeding
Jongbeom Shin, Jung Hwan Yu, Young-Joo Jin, Hyung Joon Yim, Young Kul Jung, Jin Mo Yang, Do Seon Song, Young Seok Kim, Sang Gyune Kim, Dong Joon Kim, Ki Tae Suk, Eileen L. Yoon, Sang Soo Lee, Chang Wook Kim, Hee Yeon Kim, Jae Young Jang, Soung Won Jeong
Clin Mol Hepatol. 2020;26(4):540-553.   Published online September 17, 2020
View: 5430   Download: 167  Citations: 21
Review
1472
The fibrogenic process and the unleashing of acute-on-chronic liver failure
Guillermo Nahúm López-Sánchez, Mayra Dóminguez-Pérez, Misael Uribe, Natalia Nuño-Lámbarri
Clin Mol Hepatol. 2020;26(1):7-15.   Published online June 14, 2019
View: 10208   Download: 352  Citations: 8
Case Report
Favorable effect of corticosteroids in treating acute-on-chronic liver failure underlying chronic hepatitis B
Hyeji Kim, Jung Hyun Kwon, Yong Hee Kim, Soon Woo Nam, Jong Yul Lee, Jeong Won Jang
Clin Mol Hepatol. 2018;24(4):430-435.   Published online November 27, 2017
View: 7415   Download: 220  Citations: 2
Original Article
Static and dynamic prognostic factors for hepatitis-B-related acute-on-chronic liver failure
Jung Min Ha, Won Sohn, Ju Yeon Cho, Jeung Hui Pyo, Kyu Choi, Dong Hyun Sinn, Geum-Youn Gwak, Moon Seok Choi, Joon Hyeok Lee, Kwang Chul Koh, Seung Woon Paik, Byung Chul Yoo, Yong-Han Paik
Clin Mol Hepatol. 2015;21(3):232-241.   Published online September 30, 2015
View: 7021   Download: 87  Citations: 7
Review
Acute-on-chronic liver failure
Tae Yeob Kim, Dong Joon Kim
Clin Mol Hepatol. 2013;19(4):349-359.   Published online December 28, 2013
View: 11448   Download: 218  Citations: 44
Case Report
Liver transplantation for acute-on-chronic liver failure from erythropoietic protoporphyria
Pyoung-Jae Park, Shin Hwang, Young-Il Choi, Young-Dong Yu, Gil-Chun Park, Sung-Won Jung, Sam-Youl Yoon, Gi-Won Song, Tae-Yong Ha, Sung-Gyu Lee
Clin Mol Hepatol. 2012;18(4):411-415.   Published online December 21, 2012
View: 7036   Download: 78  Citations: 9
1 |

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 1245
TOTAL : 1451802
Close layer