Decreased vitamin D-binding protein level portends poor outcome in acute-on-chronic liver failure caused by hepatitis B virus
Daxian Wu, Qunfang Rao, Zhongyang Xie, Xiaoqing Zhu, Yuanmei Che, Jian Wu, Hainv Gao, Jingyu Zhang, Zhouhua Hou, Xiaoyu Cheng, Zeyu Sun
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):912-925.   Published online 2022 Jul 28     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0121
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Omics in acute‐on‐chronic liver failure
Peng Li, Xi Liang, Jinjin Luo, Jun Li
Liver International.2023;[Epub]     CrossRef