PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Clinical and Molecular Hepatology10.3350/cmh.2022.03162023292433-452Global burden of primary liver cancer and its association with underlying aetiologies, sociodemographic status, and sex differences from 1990–2019: A DALY-based analysis of the Global Burden of Disease 2019 studySungchul Choi, Beom Kyung Kim, Dong Keon Yon, Seung Won Lee, Han Gyeol Lee, Ho Hyeok Chang, Seoyeon Park, Ai Koyanagi, Louis Jacob, Elena Dragioti, Joaquim Radua, Jae Il Shin, Seung Up Kim, Lee Smithhttp://e-cmh.org/upload/pdf/cmh-2022-0316.pdf, http://e-cmh.org/journal/view.php?doi=10.3350/cmh.2022.0316, http://e-cmh.org/upload/pdf/cmh-2022-0316.pdf
Liver Cancer10.1159/000508568202095563-582The Burden and Trends of Primary Liver Cancer Caused by Specific Etiologies from 1990 to 2017 at the Global, Regional, National, Age, and Sex Level Results from the Global Burden of Disease Study 2017Longfei Lin, Lei Yan, Yuling Liu, Changhai Qu, Jian Ni, Hui Lihttps://www.karger.com/Article/Pdf/508568, https://www.karger.com/Article/Pdf/508568
Chinese Medical Journal10.1097/cm9.00000000000028392023Global and national burden of atherosclerosis from 1990 to 2019: trend analysis based on the Global Burden of Disease Study 2019Weihua Chen, Zeya Li, Yu Zhao, Yitian Chen, Rongchong Huanghttps://journals.lww.com/10.1097/CM9.0000000000002839
10.21203/rs.3.rs-829349/v12021Global, Regional, and National Burden of Urinary Tract Infections from 1990-2019: an Analysis of the Global Burden of Disease Study 2019Zhilin Zeng, Juan Zhan, Kaimin Zhang, Huilong Chen, Sheng Chenghttps://www.researchsquare.com/article/rs-829349/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-829349/v1.html
10.21203/rs.3.rs-1504550/v12022Global Burden of Alzheimer's disease and other dementias and Attributable to Risk factors, 1990–2019: An Analysis Based on the Global Burden of Disease Study 2019yiran cui, wenyan yang, jingliang shuai, yulan ma, yan yanhttps://www.researchsquare.com/article/rs-1504550/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-1504550/v1.html
10.21203/rs.3.rs-824063/v12021The Global Burden and Attributable Risk Factors of Chronic Lymphocytic Leukemia in 204 Countries and Territories from 1990 to 2019: Analysis Based on the Global Burden of Disease Study 2019.Yiyi Yao, Xiangjie Lin, Fenglin Li, Jie Jin, Huafeng Wanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-824063/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-824063/v1.html
Journal of Epidemiology and Global Health10.1007/s44197-023-00109-02023132344-360Global, Regional, and National Trends in Incidence and Mortality of Primary Liver Cancer and Its Underlying Etiologies from 1990 to 2019: Results from the Global Burden of Disease Study 2019Guiying Cao, Jue Liu, Min Liuhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s44197-023-00109-0.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s44197-023-00109-0/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s44197-023-00109-0.pdf
Journal of Epidemiology and Global Health10.1007/s44197-023-00103-62023133407-421Global Burden of Prostate Cancer and Association with Socioeconomic Status, 1990–2019: A Systematic Analysis from the Global Burden of Disease StudyWeiyu Zhang, Guiying Cao, Feng Wu, Yuliang Wang, Zheng Liu, Hao Hu, Kexin Xuhttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s44197-023-00103-6.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s44197-023-00103-6/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s44197-023-00103-6.pdf
10.21203/rs.3.rs-641196/v12021Burden of Chronic Kidney Disease and Its Risk-Attributable Burden in 137 Low-and Middle-Income Countries, 1990-2019: Results From The Global Burden of Disease Study 2019Changrong Ke, Juanjuan Liang, Mi Liu, Shiwei Liu, Chunping Wanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-641196/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-641196/v1.html
10.21203/rs.3.rs-2842015/v12023Global, regional and national burden of human cystic echinococcosis from 1990 to 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019Li-yuan Miao, Tian Tian, Wei Wang, Xiao-Nong Zhouhttps://www.researchsquare.com/article/rs-2842015/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-2842015/v1.html