The Korean Joumal of Peginterferon alfa-2a/ribavirin for 48 or 72 weeks in hepatitis C genotype 1 and 4 patients with slow virologic response
Korean J Hepatol. 2010;16(2):201-205.   Published online 2010 Jun 25     DOI: https://doi.org/10.3350/kjhep.2010.16.2.201
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The host HLA-A*02 allele is associated with the response to pegylated interferon and ribavirin in patients with chronic hepatitis C virus infection
Meng Wang, Jian-sheng Li, Yu Ping, Zhi-qin Li, Li-ping Wang, Qian Guo, Zhen Zhang, Dong-li Yue, Fei Wang, Teng-fei Zhang, Mohammad Serajul Islam, Yi Zhang
Archives of Virology.2015; 160(4): 1043.     CrossRef