Toxic hepatitis associated with Polygoni multiflori
Korean J Hepatol. 2010;16(2):182-186.   Published online 2010 Jun 25     DOI: https://doi.org/10.3350/kjhep.2010.16.2.182
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A Study on Korean Traditional Medicine Side Effects Cases Described in Domestic Western Medical Journals in the Past 10 Years
Myeong-hwa Lee, Byun-woo Son, Kyoung-min Kim, Soo-hyung Jeon, Young-kyun Kim
The Journal of Internal Korean Medicine.2018; 39(4): 686.     CrossRef
Hepatoprotection and hepatotoxicity of Heshouwu , a Chinese medicinal herb: Context of the paradoxical effect
Hongliang Li, Xuanbin Wang, Ying Liu, Dongfeng Pan, Ye Wang, Nian Yang, Longchao Xiang, Xiaojun Cai, Yibin Feng
Food and Chemical Toxicology.2017; 108: 407.     CrossRef
Idiosyncratic drug-induced liver injury linked to Polygonum multiflorum: A case study by pharmacognosy
Chun-yu Li, Qin He, Dan Gao, Rui-yu Li, Yun Zhu, Hui-fang Li, Wu-wen Feng, Mei-hua Yang, Xiao-he Xiao, Jia-bo Wang
Chinese Journal of Integrative Medicine.2017; 23(8): 625.     CrossRef
Herbal Hepatotoxicity: Clinical Characteristics and Listing Compilation
Christian Frenzel, Rolf Teschke
International Journal of Molecular Sciences.2016; 17(5): 588.     CrossRef
Systematic Review on Chinese Herbal Medicine Induced Liver Injury
Peng Zhang, Yongan Ye, Xianzhao Yang, Yuntao Jiao
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2016; 2016: 1.     CrossRef
Traditional Chinese Medicine (TCM) and Herbal Hepatotoxicity: RUCAM and the Role of Novel Diagnostic Biomarkers Such as MicroRNAs
Rolf Teschke, Dominique Larrey, Dieter Melchart, Gaby Danan
Medicines.2016; 3(3): 18.     CrossRef
Discrimination and Proper Use of Polygoni Multiflori Radix, Cynanchi Wilfordii Radix, and Cynanchi Auriculati Radix in Korea: A Descriptive Review
Beom-Joon Lee, Kyungjin Lee
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2015; 2015: 1.     CrossRef
RUCAM in Drug and Herb Induced Liver Injury: The Update
Gaby Danan, Rolf Teschke
International Journal of Molecular Sciences.2015; 17(1): 14.     CrossRef
Free Radical Scavenging Effect and Oxidative Stress Protective Activity of Domestic Processed Polygoni Multiflori Radix
Hyun Young Kim, Jun Young Kim, Eun Ju Cho, Ji Myung Choi, Chung Eun Hwang, Hee Yul Lee, Min Ju Ahn, Jin Hwan Lee, Yun-Geun Kim, Keon Hee Ko, Young-Min Goo, Kyeong Yeol Oh, Kye Man Cho
Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition.2015; 44(6): 809.     CrossRef
Systematic review on herb-induced liver injury in Korea
Woo-Jin Lee, Hae-Won Kim, Hyun-Yong Lee, Chang-Gue Son
Food and Chemical Toxicology.2015; 84: 47.     CrossRef
Quality evaluation of Polygonum multiflorum in China based on HPLC analysis of hydrophilic bioactive compounds and chemometrics
D.Q. Han, J. Zhao, J. Xu, H.S. Peng, X.J. Chen, S.P. Li
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2013; 72: 223.     CrossRef
Herbal hepatotoxicity: a critical review
Rolf Teschke, Christian Frenzel, Xaver Glass, Johannes Schulze, Axel Eickhoff
British Journal of Clinical Pharmacology.2013; 75(3): 630.     CrossRef
Drug-induced liver injury: present and future
Ki Tae Suk, Dong Joon Kim
Clinical and Molecular Hepatology.2012; 18(3): 249.     CrossRef
Herbal hepatotoxicity: a tabular compilation of reported cases
Rolf Teschke, Albrecht Wolff, Christian Frenzel, Johannes Schulze, Axel Eickhoff
Liver International.2012; 32(10): 1543.     CrossRef
A Prospective Nationwide Study of Drug-Induced Liver Injury in Korea
Ki Tae Suk, Dong Joon Kim, Chang Hoon Kim, Seung Ha Park, Jai Hoon Yoon, Yeon Soo Kim, Gwang Ho Baik, Jin Bong Kim, Young Oh Kweon, Byung Ik Kim, Seok Hyun Kim, In Hee Kim, Ju Hyun Kim, Soon Woo Nam, Yong Han Paik, Jeong Ill Suh, Joo Hyun Sohn, Byung Min
American Journal of Gastroenterology.2012; 107(9): 1380.     CrossRef
A Pediatric Case of Toxic Hepatitis Induced by Hovenia Dulcis
Yun Ji Kim, Seung Lok Ryu, Jae Won Shim, Duk Soo Kim, Jung Yeon Shim, Moon Soo Park, Hye Lim Jung
Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition.2012; 15(2): 111.     CrossRef
A Pediatric Case of Toxic Hepatitis Induced by Hovenia Dulcis
Yun Ji Kim, Seung Lok Ryu, Jae Won Shim, Duk Soo Kim, Jung Yeon Shim, Moon Soo Park, Hye Lim Jung
Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition.2012; 15(2): 111.     CrossRef