Aggressive tumor recurrence after radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma
Tae Wook Kang, Hyo Keun Lim, Dong Ik Cha
Clin Mol Hepatol. 2017;23(1):95-101.   Published online 2017 Mar 24     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2017.0006
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Percutaneous cryoablation for perivascular hepatocellular carcinoma: Therapeutic efficacy and vascular complications
Ran Kim, Tae Wook Kang, Dong Ik Cha, Kyoung Doo Song, Min Woo Lee, Hyunchul Rhim, Hyo Keun Lim, Dong Hyun Sinn
European Radiology.2019; 29(2): 654.     CrossRef
A novel software platform for volumetric assessment of ablation completeness
Marco Solbiati, Riccardo Muglia, S. Nahum Goldberg, Tiziana Ierace, Alessandro Rotilio, Katia M Passera, Ilaria Marre, Luigi Solbiati
International Journal of Hyperthermia.2019; 36(1): 337.     CrossRef
LncRNA FUNDC2P4 down-regulation promotes epithelial–mesenchymal transition by reducing E-cadherin expression in residual hepatocellular carcinoma after insufficient radiofrequency ablation
Jiangzheng Zeng, Xinrui Cai, Xinbao Hao, Fen Huang, Zhihui He, Huamao Sun, Yanda Lu, Junhua Lei, Wangyuan Zeng, Yu Liu, Rongcheng Luo
International Journal of Hyperthermia.2018; 34(6): 802.     CrossRef
Stress-induced phosphoprotein 1 mediates hepatocellular carcinoma metastasis after insufficient radiofrequency ablation
Tianhong Su, Junbin Liao, Zihao Dai, Lixia Xu, Shuling Chen, Yifei Wang, Zhenwei Peng, Qiuyang Zhang, Sui Peng, Ming Kuang
Oncogene.2018; 37(26): 3514.     CrossRef
Periostin involved in the activated hepatic stellate cells-induced progression of residual hepatocellular carcinoma after sublethal heat treatment: its role and potential for therapeutic inhibition
Rui Zhang, Xia-Hui Lin, Min Ma, Jie Chen, Jun Chen, Dong-Mei Gao, Jie-Feng Cui, Rong-Xin Chen
Journal of Translational Medicine.2018;[Epub]     CrossRef
Tumor Location Influences Oncologic Outcomes of Hepatocellular Carcinoma Patients Undergoing Radiofrequency Ablation
Jinbin Chen, Kangqiang Peng, Dandan Hu, Jingxian Shen, Zhongguo Zhou, Li Xu, Jiancong Chen, Yangxun Pan, Juncheng Wang, Yaojun Zhang, Minshan Chen
Cancers.2018; 10(10): 378.     CrossRef