Primary adenosquamous carcinoma of the liver: a case report
Kyung Han Nam, Ji Yeon Kim
Clin Mol Hepatol. 2016;22(4):503-508.   Published online 2016 Dec 25     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2016.0077
Citations to this article as recorded by Crossref logo
CT and MR imaging features of pancreatic adenosquamous carcinoma and their correlation with prognosis
Rui Zhao, Zhenyu Jia, Xiao Chen, Shuai Ren, Wenjing Cui, Deng-ling Zhao, Shaojuan Wang, Jianhua Wang, Tao Li, Yong Zhu, Xiaowen Tang, Zhongqiu Wang
Abdominal Radiology.2019; 44(8): 2822.     CrossRef