Magnetic resonance imaging following treatment of advanced hepatocellular carcinoma with sorafenib
Joon-Il Choi, David K Imagawa, Priya Bhosale, Puneet Bhargava, Temel Tirkes, Tara E Seery, Chandana Lall
Clin Mol Hepatol. 2014;20(2):218-222.   Published online 2014 Jun 30     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2014.20.2.218
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Multiparametric MR diffusion-weighted imaging for monitoring the ultra-early treatment effect of sorafenib in human hepatocellular carcinoma xenografts
Xin Chen, Zelan Ma, Yanqi Huang, Lan He, Cuishan Liang, Changzheng Shi, Zhongping Zhang, Changhong Liang, Zaiyi Liu
Journal of Magnetic Resonance Imaging.2017; 46(1): 248.     CrossRef
Advantage of Sorafenib Combined with Radiofrequency Ablation for Treatment of Hepatocellular Carcinoma
Zhe Tang, Muxing Kang, Bo Zhang, Jianke Chen, Heqing Fang, Qin Ye, Biao Jiang, Yulian Wu
Tumori Journal.2017; 103(3): 286.     CrossRef
Assessment of clinical and radiological response to sorafenib in hepatocellular carcinoma patients
Rodolfo Sacco
World Journal of Hepatology.2015; 7(1): 33.     CrossRef