Sarcomatoid hepatocellular carcinoma
Korean J Hepatol. 2010;16(1):89-94.   Published online 2010 Mar 26     DOI: https://doi.org/10.3350/kjhep.2010.16.1.89
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Characterization of immune infiltration in sarcomatoid hepatocellular carcinoma
Chubin Luo, Haoyang Xin, Dan Yin, Tongyi Zhao, Zhiqiang Hu, Zhengjun Zhou, Rongqi Sun, Na Yao, Qiman Sun, Jia Fan, Xiaowu Huang, Jian Zhou, Shaolai Zhou
Aging.2021; 13(11): 15126.     CrossRef
Sarcomatoid carcinoma of the gallbladder: a case report
Yunfu Shi, Jiabin Chen, Hua Chen, Xiufang Hong
Journal of International Medical Research.2020; 48(6): 030006052093528.     CrossRef
Paraneoplastic leukemoid reaction in a patient with sarcomatoid hepatocellular carcinoma: A case report
Bo Hu, Xin-Ting Sang, Xiao-Bo Yang
World Journal of Clinical Cases.2019; 7(11): 1330.     CrossRef
Sarcomatoid hepatocellular carcinoma (SHC): a case report
Yingying Yu, Yanping Zhong, Jingyu Wang, Di Wu
World Journal of Surgical Oncology.2017;[Epub]     CrossRef
Multiple Colonic Metastases from Hepatocellular Carcinoma
Gwi Hong Jeong, Byong Duk Ye, Seung Jae Myung
The Korean Journal of Gastroenterology.2011; 58(5): 288.     CrossRef