Prognosis of biopsy-confirmed metabolic dysfunction- associated steatotic liver disease: A sub-analysis of the CLIONE study
Michihiro Iwaki, Hideki Fujii, Hideki Hayashi, Hidenori Toyoda, Satoshi Oeda, Hideyuki Hyogo, Miwa Kawanaka, Asahiro Morishita, Kensuke Munekage, Kazuhito Kawata, Tsubasa Tsutsumi, Koji Sawada, Tatsuji Maeshiro, Hiroshi Tobita, Yuichi Yoshida, Masafumi Naito, Asuka Araki, Shingo Arakaki, Takumi Kawaguchi, Hidenao Noritake, Masafumi Ono, Tsutomu Masaki, Satoshi Yasuda, Eiichi Tomita, Masato Yoneda, Akihiro Tokushige, Yoshihiro Kamada, Hirokazu Takahashi, Shinichiro Ueda, Shinichi Aishima, Yoshio Sumida, Atsushi Nakajima, Takeshi Okanoue,
Clin Mol Hepatol. 2024;30(2):225-234.   Published online 2024 Jan 24     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2023.0515
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical impact of five cardiometabolic risk factors in metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD): Insights into regional and ethnic differences
Joo Hyun Oh, Dae Won Jun
Clinical and Molecular Hepatology.2024; 30(2): 168.     CrossRef
Correspondence on Letter regarding “Prognosis of biopsy-confirmed MASLD: A sub-analysis of the CLIONE study”
Hideki Fujii, Michihiro Iwaki, Yoshihiro Kamada
Clinical and Molecular Hepatology.2024; 30(2): 281.     CrossRef