Letter 2 regarding “Assessing the performance of ChatGPT in answering questions regarding cirrhosis and hepatocellular carcinoma”
Yiwen Zhang, Liwei Wu, Zepeng Mu, Linlin Ren, Ying Chen, Hanyun Liu, Lili Xu, Yangang Wang, Yaxing Wang, Susan Cheng, Yih Chung Tham, Bin Sheng, Tien Yin Wong, Hongwei Ji
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):113-117.   Published online 2023 Nov 10     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2023.0440
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Preliminary fatty liver disease grading using general-purpose online large language models: ChatGPT-4 or Bard?
Yiwen Zhang, Hanyun Liu, Bin Sheng, Yih Chung Tham, Hongwei Ji
Journal of Hepatology.2023;[Epub]     CrossRef