Management of hepatocellular carcinoma in China: Seeking common grounds while reserving differences
Tian Yang, Ming-Da Wang, Xin-Fei Xu, Chao Li, Han Wu, Feng Shen
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):342-344.   Published online 2023 Mar 16     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2023.0106
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Predictive indicators of immune therapy efficacy in hepatocellular carcinoma based on neutrophil-to-lymphocyte ratio
Shengzhe Lin, Yang Wang, Xinran Cai, Yunbin Ye, Yanling Chen
International Immunopharmacology.2024; 128: 111477.     CrossRef
Emerging role of molecular diagnosis and personalized therapy for hepatocellular carcinoma
Ming-Da Wang, Yong-Kang Diao, Lan-Qing Yao, Zhong-Qi Fan, Ke-Chun Wang, Han Wu, Li-Hui Gu, Jia-Hao Xu, Chao Li, Guo-Yue Lv, Tian Yang
iLIVER.2024; 3(1): 100083.     CrossRef