Non-invasive biomarkers for liver inflammation in non-alcoholic fatty liver disease: present and future
Kee-Huat Chuah, Wah-Kheong Chan
Clin Mol Hepatol. 2023;29(2):401-403.   Published online 2023 Feb 28     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2023.0062
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Development of a machine learning-based model to predict hepatic inflammation in chronic hepatitis B patients with concurrent hepatic steatosis: a cohort study
Fajuan Rui, Yee Hui Yeo, Liang Xu, Qi Zheng, Xiaoming Xu, Wenjing Ni, Youwen Tan, Qing-Lei Zeng, Zebao He, Xiaorong Tian, Qi Xue, Yuanwang Qiu, Chuanwu Zhu, Weimao Ding, Jian Wang, Rui Huang, Yayun Xu, Yunliang Chen, Junqing Fan, Zhiwen Fan, Xiaolong Qi,
eClinicalMedicine.2024; 68: 102419.     CrossRef
Functional effects and mechanisms of Phyllanthus emblica fruit and gallic acid on metabolic diseases: Experimental evidence and clinical perspectives
Xiaoling Gou, Yin Ding, Yamei Wu, Yiwen Tao, Yaqian Wang, Yue Wang, Jingye Liu, Mi Ma, Xianhua Zhou, Tsedien Nhamdriel, Gang Fan
Food Bioscience.2024; : 104039.     CrossRef