The usefulness of metabolic score for insulin resistance for the prediction of incident non-alcoholic fatty liver disease in Korean adults
Jun-Hyuk Lee, Kyongmin Park, Hye Sun Lee, Hoon-Ki Park, Jee Hye Han, Sang Bong Ahn
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):814-826.   Published online 2022 Jun 9     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0099
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Metabolic dysfunction associated fatty liver disease identifies subjects with cardiovascular risk better than non‐alcoholic fatty liver disease
Ho Soo Chun, Minjong Lee, Jae Seung Lee, Hye Won Lee, Beom Kyung Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Yong‐Ho Lee, Ji‐Hye Kim, Seung Up Kim
Liver International.2023; 43(3): 608.     CrossRef
Letter regarding “The usefulness of metabolic score for insulin resistance for the prediction of incident non-alcoholic fatty liver disease in Korean adults”
Hye Won Lee
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(1): 169.     CrossRef
Noninvasive serum biomarkers for liver steatosis in nonalcoholic fatty liver disease: Current and future developments
Sang Bong Ahn
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(Suppl): S150.     CrossRef
Association between MetS-IR and prediabetes risk and sex differences: a cohort study based on the Chinese population
Qiyang Xie, Maobin Kuang, Song Lu, Xin Huang, Chao Wang, Shuhua Zhang, Guotai Sheng, Yang Zou
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
Relationship Between Six Insulin Resistance Surrogates and Nonalcoholic Fatty Liver Disease Among Older Adults: A Cross-Sectional Study
Haojie Li, Zhan Shi, Xuejiao Chen, Junjie Wang, Jiacheng Ding, Shuoji Geng, Xinyuan Sheng, Songhe Shi
Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity.2023; Volume 16: 1685.     CrossRef
Screening and prediction of nonalcoholic fatty liver disease using a peripheral insulin resistance index: Potential benefits and limitations
Soon Sun Kim, Jae Youn Cheong
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(4): 802.     CrossRef
Relationship of the metabolic score for insulin resistance and the risk of stroke in patients with hypertension: A cohort study
Xintian Cai, Junli Hu, Qing Zhu, Mengru Wang, Shasha Liu, Yujie Dang, Jing Hong, Nanfang Li
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
CSAD Ameliorates Lipid Accumulation in High-Fat Diet-Fed Mice
Rongrong Tan, Jiayang Li, Lu Liu, Qian Wu, Lei Fan, Ningning Ma, Chuwei Yu, Henglei Lu, Xuemei Zhang, Jing Chen, Likun Gong, Jin Ren
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(24): 15931.     CrossRef