Nonalcoholic fatty liver disease versus metabolic-associated fatty liver disease: Prevalence, outcomes and implications of a change in name
Cheng Han Ng, Daniel Q. Huang, Mindie H. Nguyen
Clin Mol Hepatol. 2022;28(4):790-801.   Published online 2022 May 11     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0070
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Global prevalence of non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis in the overweight and obese population: a systematic review and meta-analysis
Jingxuan Quek, Kai En Chan, Zhen Yu Wong, Caitlyn Tan, Bryan Tan, Wen Hui Lim, Darren Jun Hao Tan, Ansel Shao Pin Tang, Phoebe Tay, Jieling Xiao, Jie Ning Yong, Rebecca Wenling Zeng, Nicholas W S Chew, Benjamin Nah, Anand Kulkarni, Mohammad Shadab Siddiqu
The Lancet Gastroenterology & Hepatology.2023; 8(1): 20.     CrossRef
Type 2 diabetes mellitus in metabolic-associated fatty liver disease vs. type 2 diabetes mellitus non-alcoholic fatty liver disease: a longitudinal cohort analysis
Mark Muthiah, Cheng Han Ng, Kai En Chan, Clarissa Elysia Fu, Wen Hui Lim, Darren Jun Hao Tan, Benjamin Nah, Gwyneth Kong, Jieling Xiao, Jie Ning Yong, Bryan Tan, Nicholas Syn, Jiong-Wei Wang, Nilofer Sayed, Eunice Tan, Nicholas WS Chew, Yock Young Dan, Mo
Annals of Hepatology.2023; 28(1): 100762.     CrossRef
Metabolic dysfunction associated fatty liver disease identifies subjects with cardiovascular risk better than non‐alcoholic fatty liver disease
Ho Soo Chun, Minjong Lee, Jae Seung Lee, Hye Won Lee, Beom Kyung Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Yong‐Ho Lee, Ji‐Hye Kim, Seung Up Kim
Liver International.2023; 43(3): 608.     CrossRef
Examining the interim proposal for name change to steatotic liver disease in the US population
Cheng Han Ng, Kai En Chan, Mark Muthiah, Caitlyn Tan, Phoebe Tay, Wen Hui Lim, Darren Jun Hao Tan, Clarissa Elysia Fu, Jie Ning Yong, Zhen Yu Wong, Benjamin Koh, Nicholas WS Chew, Nicholas Syn, Daniel Q. Huang, Yock Young Dan, Mohammad S. Siddiqui, Arun J
Hepatology.2023;[Epub]     CrossRef
Letter regarding “The usefulness of metabolic score for insulin resistance for the prediction of incident non-alcoholic fatty liver disease in Korean adults”
Hye Won Lee
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(1): 169.     CrossRef
Causes and risk profiles of mortality among individuals with nonalcoholic fatty liver disease
Peter Konyn, Aijaz Ahmed, Donghee Kim
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(Suppl): S43.     CrossRef
The independent effect of exercise on biopsy-proven non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review
George Chen, Bubu Banini, Albert Do, Joseph K. Lim
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(Suppl): S319.     CrossRef
MAFLD: How is it different from NAFLD?
Cameron Gofton, Yadhavan Upendran, Ming-Hua Zheng, Jacob George
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(Suppl): S17.     CrossRef
Non-alcoholic fatty liver disease: Definition and subtypes
Seul Ki Han, Soon Koo Baik, Moon Young Kim
Clinical and Molecular Hepatology.2023; 29(Suppl): S5.     CrossRef
Global epidemiology of cirrhosis — aetiology, trends and predictions
Daniel Q. Huang, Norah A. Terrault, Frank Tacke, Lise Lotte Gluud, Marco Arrese, Elisabetta Bugianesi, Rohit Loomba
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of Dietary Nutrients on Fatty Liver Disease Associated With Metabolic Dysfunction (MAFLD): Based on the Intestinal-Hepatic Axis
Nan Yao, Yixue Yang, Xiaotong Li, Yuxiang Wang, Ruirui Guo, Xuhan Wang, Jing Li, Zechun Xie, Bo Li, Weiwei Cui
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
The clinical impact of an extra virgin olive oil enriched mediterranean diet on metabolic syndrome: Lights and shadows of a nutraceutical approach
Aurelio Seidita, Maurizio Soresi, Lydia Giannitrapani, Vita Di Stefano, Roberto Citarrella, Luigi Mirarchi, Antonella Cusimano, Giuseppa Augello, Antonio Carroccio, Juan Lucio Iovanna, Melchiorre Cervello
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Global burden of liver cancer in males and females: Changing etiological basis and the growing contribution of NASH
Darren Jun Hao Tan, Veronica Wendy Setiawan, Cheng Han Ng, Wen Hui Lim, Mark D. Muthiah, Eunice X. Tan, Yock Young Dan, Lewis R. Roberts, Rohit Loomba, Daniel Q. Huang
Hepatology.2022; : n/a.     CrossRef
The Spectrum and Impact of Metabolic Dysfunction in MAFLD: A Longitudinal Cohort Analysis of 32,683 Overweight and Obese Individuals
Kai En Chan, Cheng Han Ng, Clarissa Elysia Fu, Jingxuan Quek, Gwyneth Kong, Yi Jie Goh, Rebecca Wenling Zeng, Michael Tseng, Manik Aggarwal, Benjamin Nah, Douglas Chee, Zhen Yu Wong, Sitong Zhang, Jiong-Wei Wang, Nicholas W.S. Chew, Yock Young Dan, Mohamm
Clinical Gastroenterology and Hepatology.2022;[Epub]     CrossRef
Hepatic, Extra-hepatic Outcomes and Causes of Mortality in NAFLD – An Umbrella Overview of Systematic Review of Meta-Analysis
Jieling Xiao, Cheng Han Ng, Kai En Chan, Clarissa Fu, Phoebe Tay, Jie Ning Yong, Wen Hui Lim, Darren Jun Hao Tan, Nicholas Syn, Zhen Yu Wong, Michael Tseng, Nicholas Chew, Daniel Q. Huang, Yock Yong Dan, Vincent Wai-Sun Wong, Rohit Loomba, Mohammad S. Sid
Journal of Clinical and Experimental Hepatology.2022;[Epub]     CrossRef
The relationship between metabolic dysfunction‐associated fatty liver disease and low muscle mass in an asymptomatic Korean population
Ji Yeon Seo, Eun Ju Cho, Min Joo Kim, Min‐Sun Kwak, Jong In Yang, Su Jin Chung, Jeong Yoon Yim, Ji Won Yoon, Goh Eun Chung
Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.2022; 13(6): 2953.     CrossRef
Association between flavonoid and subclasses intake and metabolic associated fatty liver disease in U.S. adults: Results from National Health and Nutrition Examination Survey 2017–2018
Junlu Tong, Yingjuan Zeng, Jianhui Xie, Kecen Xiao, Man Li, Li Cong
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Correlation between thyroid function, sensitivity to thyroid hormones and metabolic dysfunction-associated fatty liver disease in euthyroid subjects with newly diagnosed type 2 diabetes
Xiaodan Zhang, Yimei Chen, Huiyu Ye, Zirui Luo, Jiahong Li, Zhishan Chen, Enting Zhang, Wangen Li
Endocrine.2022;[Epub]     CrossRef