Gut-derived lipopolysaccharide promotes alcoholic hepatosteatosis and subsequent hepatocellular carcinoma by stimulating neutrophil extracellular traps through toll-like receptor 4
Yang Liu, Xin Zhang, Shuo Chen, Jiazhong Wang, Shuo Yu, Yiming Li, Meng Xu, Harouna Aboubacar, Junhui Li, Tao Shan, Jixin Wang, Gang Cao
Clin Mol Hepatol. 2022;28(3):522-539.   Published online 2022 May 4     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2022.0039
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Advancements in the Alcohol-Associated Liver Disease Model
Lin Zhu, Hai-Di Li, Jie-Jie Xu, Juan-Juan Li, Miao Cheng, Xiao-Ming Meng, Cheng Huang, Jun Li
Biomolecules.2022; 12(8): 1035.     CrossRef