Lactobacillus attenuates progression of nonalcoholic fatty liver disease by lowering cholesterol and steatosis
Na Young Lee, Min Jea Shin, Gi Soo Youn, Sang Jun Yoon, Ye Rin Choi, Hyeong Seop Kim, Haripriya Gupta, Sang Hak Han, Byoung Kook Kim, Do Yup Lee, Tae Sik Park, Hotaik Sung, Byung Yong Kim, Ki Tae Suk
Clin Mol Hepatol. 2021;27(1):110-124.   Published online 2020 Dec 3     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2020.0125
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Effect of Heat-Killed Lactobacillus plantarum on Oxidative Stress and Liver Damage in Rats with Bile Duct Ligation-Induced Hepatic Fibrosis
Shima Kabiri-Arani, Mitra Motallebi, Maryam Akhavan Taheri, Nejat Kheiripour, Abolfazl Ardjmand, Esmat Aghadavod, Mohammad Esmaeil Shahaboddin
Probiotics and Antimicrobial Proteins.2024; 16(1): 196.     CrossRef
Composition of gut microbiota and non‐alcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta‐analysis
Xin Su, Shiyun Chen, Jiazi Liu, Yonghui Feng, Eerdun Han, Xiaolei Hao, Minqi Liao, Jun Cai, Shiwen Zhang, Jianxiang Niu, Shihua He, Shaofen Huang, Kenneth Lo, Fangfang Zeng
Obesity Reviews.2024;[Epub]     CrossRef
Lactobacillus acidophilus suppresses non-alcoholic fatty liver disease-associated hepatocellular carcinoma through producing valeric acid
Harry Cheuk-Hay Lau, Xiang Zhang, Fenfen Ji, Yufeng Lin, Wei Liang, Qing Li, Danyu Chen, Winnie Fong, Xing Kang, Weixin Liu, Eagle Siu-Hong Chu, Queena Wing-Yin Ng, Jun Yu
eBioMedicine.2024; 100: 104952.     CrossRef
Polysaccharide from Panax japonicus C.A. Mey prevents non-alcoholic fatty liver disease development based on regulating liver metabolism and gut microbiota in mice
Yi Wu, Wen Yin, Ping Hao, Yueru Chen, Lingyun Yu, Xingjian Yu, Yu Wu, Xiaocong Li, Wenjia Wang, Hui Zhou, Yuan Yuan, Xiaoyu Quan, Yue Yu, Bing Hu, Shouhai Chen, Zhenlei Zhou, Wenjing Sun
International Journal of Biological Macromolecules.2024; 260: 129430.     CrossRef
Proanthocyanidins-Based Synbiotics as a Novel Strategy for Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Risk Reduction
Wasitha P. D. W. Thilakarathna, H. P. Vasantha Rupasinghe
Molecules.2024; 29(3): 709.     CrossRef
Effects of selenium nanoparticles produced by Lactobacillus acidophilus HN23 on lipid deposition in WRL68 cells
Xianglan Lei, Yuxuan Peng, Yan Li, Qianyuan Chen, Zhenguo Shen, Wen Yin, Viktar Lemiasheuski, Siyang Xu, Jin He
Bioorganic Chemistry.2024; 145: 107165.     CrossRef
Effects of dietary supplementation of fish oil plus vitamin D3 on gut microbiota and fecal metabolites, and their correlation with nonalcoholic fatty liver disease risk factors: a randomized controlled trial
Xueqi Li, Chi Pan, Wenjun Ma, Ting Yang, Chong Wang, Weiwei Han, Wei Zhang, Hui Li, Zhongxia Li, Ting Zhao, Xiao-fei Guo, Duo Li
Food & Function.2024; 15(5): 2616.     CrossRef
New aspects characterizing non-obese NAFLD by the analysis of the intestinal flora and metabolites using a mouse model
Wenji Zhang, Wenli Cheng, JingHui Li, Zhenrui Huang, Hui Lin, Wenjuan Zhang, Rosie Alegado
mSystems.2024;[Epub]     CrossRef
Multistrain Probiotics Alleviate Diarrhea by Modulating Microbiome-Derived Metabolites and Serotonin Pathway
Jin-Ju Jeong, Yoo-Jeong Jin, Raja Ganesan, Hee Jin Park, Byeong Hyun Min, Min Kyo Jeong, Sang Jun Yoon, Mi Ran Choi, Satya Priya Sharma, You Jin Jang, Uigi Min, Jong-Hyun Lim, Kyeong Min Na, Jieun Choi, Sang Hak Han, Young Lim Ham, Do Yup Lee, Byung-Yong
Probiotics and Antimicrobial Proteins.2024;[Epub]     CrossRef
Differences among Lactiplantibacillus plantarum strains isolated from different fermented foods in their potential cholesterol-lowering properties
Shu-Jun Guo, Chang-Cheng Li, Yu-Ting Feng, Yan-Ru Zhou, Bin Liu, Zhen-Peng Gao, Chun-Feng Guo
Food Bioscience.2024; 59: 103847.     CrossRef
Research reviews and prospects of gut microbiota in liver cirrhosis: a bibliometric analysis (2001–2023)
Xiaofei Zhu, Ziyuan Zhou, Xiaxia Pan
Frontiers in Microbiology.2024;[Epub]     CrossRef
Semaglutide alters gut microbiota and improves NAFLD in db/db mice
Tuohua Mao, Chenxuan Zhang, Shuang Yang, Yingying Bi, Man Li, Jia Yu
Biochemical and Biophysical Research Communications.2024; 710: 149882.     CrossRef
Gut ecological networks reveal associations between bacteria, exercise, and clinical profile in non-alcoholic fatty liver disease patients
Susanne Csader, Xiuqiang Chen, Howell Leung, Ville Männistö, Heikki Pentikäinen, Milla-Maria Tauriainen, Kai Savonen, Hani El-Nezami, Ursula Schwab, Gianni Panagiotou, Marc D. Cook
mSystems.2023;[Epub]     CrossRef
Tetrastigma hemsleyanum leaf extracts ameliorate NAFLD in mice with low-grade colitis via the gut–liver axis
Lihua Xiao, Hua Xiong, Zeyuan Deng, Xin Peng, Kejun Cheng, Hua Zhang, Li Jiang, Yong Sun
Food & Function.2023; 14(1): 500.     CrossRef
Protective Effects of Lactobacillus gasseri against High-Cholesterol Diet-Induced Fatty Liver and Regulation of Host Gene Expression Profiles
Tianhua He, Nikita Lykov, Xu Luo, Huiling Wang, Zhanxiang Du, Ziyi Chen, Shitian Chen, Lin Zhu, Ye Zhao, Chimeng Tzeng
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(3): 2053.     CrossRef
Dendrobium officinale alleviates high-fat diet-induced nonalcoholic steatohepatitis by modulating gut microbiota
Gege Tian, Wei Wang, Enrui Xia, Wenhui Chen, Shunzhen Zhang
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of SCFAs and TMAO on non-alcoholic fatty liver disease indicating the therapeutic benefits of plant-based diet, and supplemental prebiotics, probiotics and synbiotics
Vuong Vu, Young Mee Kim, Moonjae Cho
Applied Biological Chemistry.2023;[Epub]     CrossRef
Limosilactobacillus fermentum MG4294 and Lactiplantibacillus plantarum MG5289 Ameliorates Nonalcoholic Fatty Liver Disease in High-Fat Diet-Induced Mice
Ji Yeon Lee, Minju An, Huijin Heo, Jeong-Yong Park, Junsoo Lee, Chang-Ho Kang
Nutrients.2023; 15(8): 2005.     CrossRef
Probiotics as Potential Therapy in the Management of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD)
Margalida Monserrat-Mesquida, Cristina Bouzas, Catalina M. Mascaró, Silvia Tejada, Antoni Sureda
Fermentation.2023; 9(4): 395.     CrossRef
Ameliorating effect of probiotic on nonalcoholic fatty liver disease and lipolytic gene expression in rabbits
Marina Aziz, Shabaan A. Hemeda, Ghadeer M. Albadrani, Sabreen E. Fadl, Fatma Elgendey
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Therapeutic mechanisms of the medicine and food homology formula Xiao-Ke-Yin on glucolipid metabolic dysfunction revealed by transcriptomics, metabolomics and microbiomics in mice
Mei Li, Ding Cheng, Chuan Peng, Yujiao Huang, Jie Geng, Guangrui Huang, Ting Wang, Anlong Xu
Chinese Medicine.2023;[Epub]     CrossRef
Supplementation of Lactobacillus plantarum ATCC14917 mitigates non-alcoholic fatty liver disease in high-fat-diet-fed rats
Xingjian Wen, Hejing Liu, Xiaoling Luo, Li Lui, Jiuyu Fan, Yajing Xing, Jia Wang, Xingfang Qiao, Na Li, Guixue Wang
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
MicroRNA‐29a Compromises Hepatic Adiposis and Gut Dysbiosis in High Fat Diet‐Fed Mice via Downregulating Inflammation
Ya‐Ling Yang, Ying‐Hsien Huang, Feng‐Sheng Wang, Ming‐Chao Tsai, Chien‐Hung Chen, Wei‐Shiung Lian
Molecular Nutrition & Food Research.2023;[Epub]     CrossRef
Brown adipose tissue-derived Nrg4 alleviates non-alcoholic fatty liver disease in mice
Jing Luo, Ming Chen, Hongwu Ji, Weifeng Su, Wenkui Song, Di Zhang, Weiming Su, Shucheng Liu
Journal of Functional Foods.2023; 108: 105735.     CrossRef
Sanguisorba officinalis L. Ameliorates Hepatic Steatosis and Fibrosis by Modulating Oxidative Stress, Fatty Acid Oxidation, and Gut Microbiota in CDAHFD-Induced Mice
Yunseong Nam, Myungsuk Kim, Saruul Erdenebileg, Kwang Hyun Cha, Da Hye Ryu, Ho Youn Kim, Su Hyeon Lee, Je Hyeong Jung, Chu Won Nho
Nutrients.2023; 15(17): 3779.     CrossRef
The PKA‐SREBP1c Pathway Plays a Key Role in the Protective Effects of Lactobacillus johnsonii JNU3402 Against Diet‐Induced Fatty Liver in Mice
Eunjeong Hong, Hyuno Kang, Garam Yang, Sejong Oh, Eungseok Kim
Molecular Nutrition & Food Research.2023;[Epub]     CrossRef
Metagenomic signatures reveal the key role of phloretin in amelioration of gut dysbiosis attributed to metabolic dysfunction-associated fatty liver disease by time-dependent modulation of gut microbiome
Jyoti Chhimwal, Prince Anand, Priyanka Mehta, Mohit Kumar Swarnkar, Vikram Patial, Rajesh Pandey, Yogendra Padwad
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Gut commensal Kineothrix alysoides mitigates liver dysfunction by restoring lipid metabolism and gut microbial balance
Kyoung Jin Choi, Mi Young Yoon, Ji-Eun Kim, Sang Sun Yoon
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Lactobacillus plantarum ameliorates NASH-related inflammation by upregulating l-arginine production
Dong Yun Kim, Jun Yong Park, Heon Yung Gee
Experimental & Molecular Medicine.2023; 55(11): 2332.     CrossRef
Amlodipine, an anti‐hypertensive drug, alleviates non‐alcoholic fatty liver disease by modulating gut microbiota
Yang Li, Danyang Zhao, Minyi Qian, Jun Liu, Chuyue Pan, Xinxin Zhang, Xubin Duan, Yufei Zhang, Wenxin Jia, Lirui Wang
British Journal of Pharmacology.2022; 179(9): 2054.     CrossRef
The Lactobacillus as a Probiotic: Focusing on Liver Diseases
Jin-Ju Jeong, Hee Jin Park, Min Gi Cha, Eunju Park, Sung-Min Won, Raja Ganesan, Haripriya Gupta, Yoseph Asmelash Gebru, Satya Priya Sharma, Su Been Lee, Goo Hyun Kwon, Min Kyo Jeong, Byeong Hyun Min, Ji Ye Hyun, Jung A Eom, Sang Jun Yoon, Mi Ran Choi, Don
Microorganisms.2022; 10(2): 288.     CrossRef
Gut Microbiome in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: From Mechanisms to Therapeutic Role
Haripriya Gupta, Byeong-Hyun Min, Raja Ganesan, Yoseph Asmelash Gebru, Satya Priya Sharma, Eunju Park, Sung-Min Won, Jin-Ju Jeong, Su-Been Lee, Min-Gi Cha, Goo-Hyun Kwon, Min-Kyo Jeong, Ji-Ye Hyun, Jung-A. Eom, Hee-Jin Park, Sang-Jun Yoon, Mi-Ran Choi, Do
Biomedicines.2022; 10(3): 550.     CrossRef
Modulatory effects of phenolics extract of Costus afer leaves on cadmium induced nephrotoxicity and hepatoxicity in Wistar rats
Tope Gafar Atere, O. O. Oladokun, O. S. Osuntokun, K. I. Adedokun, J. O. Fatoki, S. A. Olawumi, O. S. Tokunbo, O. O. Obembe, O. S. Afolabi
Toxicology and Environmental Health Sciences.2022; 14(2): 157.     CrossRef
Usefulness of Probiotics in the Management of NAFLD: Evidence and Involved Mechanisms of Action from Preclinical and Human Models
Laura Arellano-García, María P. Portillo, J. Alfredo Martínez, Iñaki Milton-Laskibar
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(6): 3167.     CrossRef
Docosahexaenoic acid-rich fish oil alleviates hepatic steatosis in association with regulation of gut microbiome in ob/ob mice
Mohammed Said Moose Al-Bulish, Wanxiu Cao, Ruili Yang, Yuming Wang, Changhu Xue, Qingjuan Tang
Food Research International.2022; 157: 111373.     CrossRef
Walnut green husk ethanol extract improves gut microbiota and their metabolites associated with NLRP3 in non-alcoholic steatohepatitis
Qionglian Fang, Xinping Li, Mengmeng Wang, Xue Qiao, Feng Huang, Chunyan Hu, Yongmei Xue, Shenglan Zhao, Yuping Lin
Food & Function.2022; 13(11): 6387.     CrossRef
Resilience and the Gut Microbiome: Insights from Chronically Socially Stressed Wild-Type Mice
Malena dos Santos Guilherme, Francesco Valeri, Jennifer Winter, Marianne B. Müller, Andreas Schwiertz, Kristina Endres
Microorganisms.2022; 10(6): 1077.     CrossRef
The Potential Effect of Intestinal Flora and Metabolites on High-Fat Diet-Mediated Nonalcoholic Fatty Liver Disease
志伟 韩
Advances in Clinical Medicine.2022; 12(05): 4823.     CrossRef
Gut microbiota mediates methamphetamine-induced hepatic inflammation via the impairment of bile acid homeostasis
Kai-Kai Zhang, Jia-Li Liu, Li-Jian Chen, Jia-Hao Li, Jian-Zheng Yang, Ling-Ling Xu, Yu-Kui Chen, Qin-Yao Zhang, Xiu-Wen Li, Yi Liu, Dong Zhao, Xiao-Li Xie, Qi Wang
Food and Chemical Toxicology.2022; 166: 113208.     CrossRef
A Transcriptomic Response to Lactiplantibacillus plantarum-KCC48 against High-Fat Diet-Induced Fatty Liver Diseases in Mice
Ilavenil Soundharrajan, Muthusamy Karnan, Jeong-Sung Jung, Kyung-Dong Lee, Jeong-Chae Lee, Thiyagarajan Ramesh, Dahye Kim, Ki-Choon Choi
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(12): 6750.     CrossRef
Gut Commensal Parabacteroides goldsteinii MTS01 Alters Gut Microbiota Composition and Reduces Cholesterol to Mitigate Helicobacter pylori-Induced Pathogenesis
Chih-Ho Lai, Tzu-Lung Lin, Mei-Zi Huang, Shiao-Wen Li, Hui-Yu Wu, Ya-Fang Chiu, Chia-Yu Yang, Cheng-Hsun Chiu, Hsin-Chih Lai
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Therapeutic mechanisms and beneficial effects of non-antidiabetic drugs in chronic liver diseases
Han Ah Lee, Young Chang, Pil Soo Sung, Eileen L. Yoon, Hye Won Lee, Jeong-Ju Yoo, Young-Sun Lee, Jihyun An, Do Seon Song, Young Youn Cho, Seung Up Kim, Yoon Jun Kim
Clinical and Molecular Hepatology.2022; 28(3): 425.     CrossRef
Total Flavonoids from Chimonanthus nitens Oliv. Leaves Ameliorate HFD-Induced NAFLD by Regulating the Gut–Liver Axis in Mice
Wenya Meng, Zitong Zhao, Lingli Chen, Suyun Lin, Yang Zhang, Jing He, Kehui Ouyang, Wenjun Wang
Foods.2022; 11(14): 2169.     CrossRef
Effects of garlic and its major bioactive components on non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis of animal studies
Sara Shojaei-Zarghani, Mohammad Reza Fattahi, Asma Kazemi, Ali Reza Safarpour
Journal of Functional Foods.2022; 96: 105206.     CrossRef
Investigation of Gynura segetum root extract (GSrE) induced hepatotoxicity based on metabolomic signatures and microbial community profiling in rats
Xinyi Gu, Shuwei Li, Mengna Lu, Ying Li, Qixue Wang, Long Chen, Yiqun Jia, Shan Cao, Ting Zhang, Mingmei Zhou, Xiaojun Gou
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Targeted therapeutics and novel signaling pathways in non-alcohol-associated fatty liver/steatohepatitis (NAFL/NASH)
Xiaohan Xu, Kyle L. Poulsen, Lijuan Wu, Shan Liu, Tatsunori Miyata, Qiaoling Song, Qingda Wei, Chenyang Zhao, Chunhua Lin, Jinbo Yang
Signal Transduction and Targeted Therapy.2022;[Epub]     CrossRef
Depletion of Gut Microbiota Inhibits Hepatic Lipid Accumulation in High-Fat Diet-Fed Mice
Hui Han, Mengyu Wang, Ruqing Zhong, Bao Yi, Martine Schroyen, Hongfu Zhang
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(16): 9350.     CrossRef
The Functional Roles of Lactobacillus acidophilus in Different Physiological and Pathological Processes
Huijuan Gao, Xin Li, Xiatian Chen, Deng Hai, Chuang Wei, Lei Zhang, Peifeng Li
Journal of Microbiology and Biotechnology.2022; 32(10): 1226.     CrossRef
Adlay (Coix lacryma‐jobi L.) Polyphenol Improves Hepatic Glucose and Lipid Homeostasis through Regulating Intestinal Flora via AMPK Pathway
Shengsuo Ma, Bing Yang, Yucong Shi, Yang Du, Yiwen Lv, Jiarong Liu, Enyan Liu, Huachong Xu, Li Deng, Xiao‐yin Chen
Molecular Nutrition & Food Research.2022;[Epub]     CrossRef
Dysregulated hepatic lipid metabolism and gut microbiota associated with early-stage NAFLD in ASPP2-deficiency mice
Fang Xie, Hang-fei Xu, Jing Zhang, Xiao-ni Liu, Bu-xin Kou, Meng-yin Cai, Jing Wu, Jin-ling Dong, Qing-hua Meng, Yi Wang, Dexi Chen, Yang Zhang
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Triglyceride: A mediator of the association between waist-to-height ratio and non-alcoholic fatty liver disease: A second analysis of a population-based study
Haofei Hu, Yong Han, Yufei Liu, Mijie Guan, Qijun Wan
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
Genetic variants associated with circulating liver injury markers in Mexican Americans, a population at risk for non-alcoholic fatty liver disease
Caroline M. Sabotta, Suet-Ying Kwan, Lauren E. Petty, Jennifer E. Below, Aron Joon, Peng Wei, Susan P. Fisher-Hoch, Joseph B. McCormick, Laura Beretta
Frontiers in Genetics.2022;[Epub]     CrossRef
Role of Akkermansia muciniphila in the development of nonalcoholic fatty liver disease: current knowledge and perspectives
Yuqiu Han, Lanjuan Li, Baohong Wang
Frontiers of Medicine.2022; 16(5): 667.     CrossRef
Lactobacillus Species as Probiotics: Isolation Sources and Health Benefits
Ameera M. Al-Yami, Abeer T. Al-Mousa, Sarah A. Al-Otaibi, Ashraf Y. Khalifa
Journal of Pure and Applied Microbiology.2022; 16(4): 2270.     CrossRef
Pien Tze Huang Protects Against Non-Alcoholic Steatohepatitis by Modulating the Gut Microbiota and Metabolites in Mice
Xianyi Zeng, Xiang Zhang, Hao Su, Hongyan Gou, Harry Cheuk-Hay Lau, Xiaoxu Hu, Ziheng Huang, Yan Li, Jun Yu
Engineering.2022;[Epub]     CrossRef
Probiotics for treatment of nonalcoholic fatty liver disease: It is worth a try
Tian-Yi Ren, Xiao-Yan Li, Jian-Gao Fan
Clinical and Molecular Hepatology.2021; 27(1): 83.     CrossRef
Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) Activation by 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin (TCDD) Dose-Dependently Shifts the Gut Microbiome Consistent with the Progression of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
Russell R. Fling, Timothy R. Zacharewski
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(22): 12431.     CrossRef
Mykotherapie bei Fettstoffwechselstörungen – wertvoller Beitrag von Vitalpilzen
Dorothee Bös
Erfahrungsheilkunde.2021; 70(05): 264.     CrossRef
Isolation and Purification of β-Galactosidase Enzyme From Local Lactic Acid Bacteria Isolates to Overcome The Phenomenon of Non-Degradation of Milk Lactose
Aisha A. Juma, Amin S. Badawy, Sanad B. Mohammed
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.2021; 910(1): 012075.     CrossRef
The probiotic effects of AB23A on high-fat-diet-induced non-alcoholic fatty liver disease in mice may be associated with suppressing the serum levels of lipopolysaccharides and branched-chain amino acids
Fan Xia, Shijian Xiang, Zhijuan Chen, Luyao Song, Yuxin Li, Ziqiong Liao, Bingchen Ge, Benjie Zhou
Archives of Biochemistry and Biophysics.2021; 714: 109080.     CrossRef