Tenofovir has inferior efficacy in adefovir-experienced chronic hepatitis B patients compared to nucleos(t)ide-naïve patients
Goh Eun Chung, Eun Ju Cho, Jeong-Hoon Lee, Jeong-ju Yoo, Minjong Lee, Yuri Cho, Dong Hyeon Lee, Hwi Young Kim, Su Jong Yu, Yoon Jun Kim, Jung-Hwan Yoon, Fabien Zoulim
Clin Mol Hepatol. 2017;23(1):66-73.   Published online 2017 Feb 14     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2016.0060
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Tenofovir disoproxil fumarate for multiple nucleos(t)ide analogues treatment failure hepatitis B: Is monotherapy enough?
Xieer Liang, Qing Xie, Jia Shang, Hong Tang, Min Xu, Qinghua Meng, Jiming Zhang, Pujun Gao, Jifang Sheng, Hao Wang, Jidong Jia, Guiqiang Wang, Shunquan Wu, Jingna Ping, Jinlin Hou
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2022; 37(3): 471.     CrossRef
Switching from Tenofovir-Based Combination Therapy to Tenofovir Monotherapy in Multidrug-Experienced Chronic Hepatitis B Patients: a 5-Year Experience at Two Centers
Jung Hun Kim, Jeong Han Kim, Won Hyeok Choe, So Young Kwon, Byung-chul Yoo, Eileen L. Yoon, Seong Hee Kang
Antimicrobial Agents and Chemotherapy.2022;[Epub]     CrossRef
Clinical effects of NTCP‐inhibitor myrcludex B
Dongliang Cheng, Bing Han, Wei Zhang, Wei Wu
Journal of Viral Hepatitis.2021; 28(6): 852.     CrossRef
Effectiveness of tenofovir alafenamide for chronic hepatitis B patients with a poor response to the previously used nucleos(t)ide analogs
Daiki Yamashige, Tetsuya Hosaka, Fumitaka Suzuki, Shunichiro Fujiyama, Yusuke Kawamura, Hitomi Sezaki, Norio Akuta, Masahiro Kobayashi, Yoshiyuki Suzuki, Satoshi Saitoh, Yasuji Arase, Kenji Ikeda, Mariko Kobayashi, Hiromitsu Kumada
Journal of Gastroenterology.2021; 56(11): 1008.     CrossRef
Tenofovir‐based combination therapy or monotherapy for multidrug‐resistant chronic hepatitis B: Long‐term data from a multicenter cohort study
Hyung Joon Yim, Sang Jun Suh, Young Kul Jung, Seong Gyu Hwang, Yeon Seok Seo, Soon Ho Um, Sae Hwan Lee, Young Seok Kim, Jae Young Jang, In Hee Kim, Hyoung Su Kim, Ji Hoon Kim, Young Sun Lee, Eileen L. Yoon, Myeong Jun Song, Jun Yong Park
Journal of Viral Hepatitis.2020; 27(12): 1306.     CrossRef
Identification of a quadruple mutation that confers tenofovir resistance in chronic hepatitis B patients
Eun-Sook Park, Ah Ram Lee, Doo Hyun Kim, Jeong-Hoon Lee, Jeong-Ju Yoo, Sung Hyun Ahn, Heewoo Sim, Soree Park, Hong Seok Kang, Juhee Won, Yea Na Ha, Gu-Choul Shin, So Young Kwon, Yong Kwang Park, Byeong-Sun Choi, Yun Bin Lee, Nakcheol Jeong, Yohan An, Youn
Journal of Hepatology.2019; 70(6): 1093.     CrossRef
Treatment Outcome and Renal Safety of 3-Year Tenofovir Disoproxil Fumarate Therapy in Chronic Hepatitis B Patients with Preserved Glomerular Filtration Rate
In Suk Min, Chang Hun Lee, Ik Sang Shin, Na Eun Lee, Hong Seon Son, Seung Bum Kim, Seung Young Seo, Seong Hun Kim, Sang Wook Kim, Seung Ok Lee, Soo Teik Lee, In Hee Kim
Gut and Liver.2019; 13(1): 93.     CrossRef
KASL clinical practice guidelines for management of chronic hepatitis B
Clinical and Molecular Hepatology.2019; 25(2): 93.     CrossRef
Direct Detection of Drug-Resistant Hepatitis B Virus in Serum Using a Dendron-Modified Microarray
Doo Hyun Kim, Hong Seok Kang, Seong-Suk Hur, Seobo Sim, Sung Hyun Ahn, Yong Kwang Park, Eun-Sook Park, Ah Ram Lee, Soree Park, So Young Kwon, Jeong-Hoon Lee, Kyun-Hwan Kim
Gut and Liver.2018; 12(3): 331.     CrossRef
Is Combination Antiviral Therapy Mandatory for Maintenance Therapy in Fully Suppressed Multidrug-Resistant Hepatitis B Patients?
Sung Won Chung, Young Chang, Hyo Young Lee, Eun Ju Cho, Jeong-Hoon Lee, Su Jong Yu, Jung-Hwan Yoon, Yoon Jun Kim
Gastroenterology Research and Practice.2018; 2018: 1.     CrossRef
Is tenofovir monotherapy a sufficient defense line against multi-drug resistant hepatitis B virus?
Yun Bin Lee, Jeong-Hoon Lee
Clinical and Molecular Hepatology.2017; 23(3): 219.     CrossRef