Elevated red cell distribution width is associated with advanced fibrosis in NAFLD
Hwa Mok Kim, Bum Soo Kim, Yong Kyun Cho, Byung Ik Kim, Chong Il Sohn, Woo Kyu Jeon, Hong Joo Kim, Dong Il Park, Jung Ho Park, Kwan Joong Joo, Chang Joon Kim, Yong Sung Kim, Woon Je Heo, Won Seok Choi
Clin Mol Hepatol. 2013;19(3):258-265.   Published online 2013 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.3350/cmh.2013.19.3.258
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Association between body roundness index and risk of ultrasound-defined non-alcoholic fatty liver disease
Enfa Zhao, Xiaolin Wen, Wenqian Qiu, Chaoxue Zhang
Heliyon.2024; 10(1): e23429.     CrossRef
The Role of Red Cell Distribution Width as a Prognostic Marker in Chronic Liver Disease: A Literature Review
Hunain Aslam, Fouzia Oza, Khalid Ahmed, Jonathan Kopel, Mark M. Aloysius, Aman Ali, Dushyant Singh Dahiya, Muhammad Aziz, Abhilash Perisetti, Hemant Goyal
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(4): 3487.     CrossRef
An easy-to-use AIHF-nomogram to predict advanced liver fibrosis in patients with autoimmune hepatitis
Zhiyi Zhang, Jian Wang, Huali Wang, Yuanwang Qiu, Li Zhu, Jiacheng Liu, Yun Chen, Yiguang Li, Yilin Liu, Yuxin Chen, Shengxia Yin, Xin Tong, Xiaomin Yan, Yali Xiong, Yongfeng Yang, Qun Zhang, Jie Li, Chuanwu Zhu, Chao Wu, Rui Huang
Frontiers in Immunology.2023;[Epub]     CrossRef
Evaluation of Hematological Biomarkers in Childhood Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease
Meltem GÜMÜŞ, Alaaddin YORULMAZ, Hakan CANDAN, Mehmet ÖZTÜRK, Fuat BUĞRUL, Halil Haldun EMİROĞLU
Journal of Contemporary Medicine.2023; 13(5): 1024.     CrossRef
Prevalence and Crucial Parameters in Diabesity-Related Liver Fibrosis: A Preliminary Study
Szymon Suwała, Aleksandra Białczyk, Kinga Koperska, Alicja Rajewska, Magdalena Krintus, Roman Junik
Journal of Clinical Medicine.2023; 12(24): 7760.     CrossRef
The relationship between red cell distribution width and prognostic scores in myelodysplastic syndrome
Atakan Turgutkaya, Nesim Akın, Gökhan Sargın, Zahit Bolaman, İrfan Yavaşoğlu
Hematology, Transfusion and Cell Therapy.2022; 44(3): 332.     CrossRef
Brewed chicory leaf consumption has unexpected side effects along beneficial effects on liver enzymes in non-alcoholic fatty liver disease patients
Samira Faraji, Mohammad Reza Mohammad Hosseini Azar, Mohammad Alizadeh
Journal of Herbal Medicine.2022; 34: 100572.     CrossRef
The fibrosis‐4 score is associated with long‐term mortality in different phenotypes of acute heart failure
Chih‐Hsueh Tseng, Wei‐Min Huang, Wen‐Chung Yu, Hao‐Min Cheng, Hao‐Chih Chang, Pai‐Feng Hsu, Chern‐En Chiang, Chen‐Huan Chen, Shih‐Hsien Sung
European Journal of Clinical Investigation.2022;[Epub]     CrossRef
Increased red cell distribution width predicts severity of drug-induced liver injury: a retrospective study
Xu Li, Hongqin Xu, Pujun Gao
Scientific Reports.2021;[Epub]     CrossRef
Accuracy of gamma-glutamyl transpeptidase-to-platelet ratio (GPR), red cell distribution width (RDW), aspartate aminotransferase-to-platelet ratio index (APRI), and the fibrosis-4 index (FIB4) compared with liver biopsy in patients with drug-induced liver
Minjie Wan, Hongqin Xu, Dezhao Li, Le Wang, Xu Li
Medicine.2021; 100(6): e24723.     CrossRef
Nonlinear Relationship Between Macrocytic Anemia and Decompensated Hepatitis B Virus Associated Cirrhosis: A Population-Based Cross-Sectional Study
Tian-Yu Zhao, Qing-Wei Cong, Fang Liu, Li-Ying Yao, Ying Zhu
Frontiers in Pharmacology.2021;[Epub]     CrossRef
Red blood cell distribution width: A promising index for evaluating the severity and long-term prognosis of hepatitis B virus–related diseases
Jian Wang, Rui Huang, Xiaomin Yan, Ming Li, Yuxin Chen, Juan Xia, Yong Liu, Bei Jia, Li Zhu, Zhaoping Zhang, Chuanwu Zhu, Chao Wu
Digestive and Liver Disease.2020; 52(4): 440.     CrossRef
Red cell distribution width to platelet ratio predicts liver fibrosis in patients with autoimmune hepatitis
Huali Wang, Jian Wang, Juan Xia, Xiaomin Yan, Yanhong Feng, Lin Li, Jun Chen, Duxian Liu, Weimao Ding, Yongfeng Yang, Rui Huang, Chao Wu
Medicine.2020; 99(34): e21408.     CrossRef
Effects of oleoylethanolamide supplementation on atherogenic indices and hematological parameters in patients with nonalcoholic fatty liver disease: A clinical trial
Helda Tutunchi, Fatemeh Naeini, Maryam Saghafi-Asl, Nazila Farrin, Alireza Monshikarimi, Alireza Ostadrahimi
Health Promotion Perspectives.2020; 10(4): 373.     CrossRef
Association between red cell distribution width-to-platelet ratio and hepatic fibrosis in nonalcoholic fatty liver disease
Wen-Jie Zhou, Jing Yang, Ge Zhang, Zheng-Qiang Hu, Yong-Mei Jiang, Fan Yu
Medicine.2019; 98(30): e16565.     CrossRef
Red cell distribution width to platelet ratio for liver fibrosis: a systematic review and meta-analysis of diagnostic accuracy
Gerasimos P. Milas, Vasilios Karageorgiou, Evangelos Cholongitas
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2019; 13(9): 877.     CrossRef
Red blood cell distribution width for predicting significant liver inflammation in patients with autoimmune hepatitis
Huali Wang, Jian Wang, Rui Huang, Juan Xia, Lingyun Zuo, Xiaomin Yan, Yongfeng Yang, Chao Wu
European Journal of Gastroenterology & Hepatology.2019; 31(12): 1527.     CrossRef
Macrocytic anemia is associated with the severity of liver impairment in patients with hepatitis B virus-related decompensated cirrhosis: a retrospective cross-sectional study
Jian Yang, Bin Yan, Lihong Yang, Huimin Li, Yajuan Fan, Feng Zhu, Jie Zheng, Xiancang Ma
BMC Gastroenterology.2018;[Epub]     CrossRef
The role of red cell distribution width as a noninvasive index for predicting liver cell failure and portal hypertension in cirrhotic patients
Howaida A. Nafady, Tarek A. Hassan, Lobna A. Ahmed, Marina A. Waheeb
The Egyptian Journal of Internal Medicine.2018; 30(4): 255.     CrossRef
Preliver transplant red cell distribution width predicts postliver transplant mortality
M. Thure Caire, Ambuj Kumar, R. Todd Stravitz, Nyingi Kemmer
Clinical Transplantation.2017;[Epub]     CrossRef
Red cell distribution width as a significant indicator of medication and prognosis in type 2 diabetic patients
Xiao-fen Xiong, Yuan Yang, Xianghui Chen, Xuejing Zhu, Chun Hu, Yachun Han, Li Zhao, Fuyou Liu, Lin Sun
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Elevated Hemoglobin Level Is Associated With Advanced Fibrosis in Pediatric Nonalcoholic Fatty Liver Disease
Valentina Giorgio, Antonella Mosca, Arianna Alterio, Anna Alisi, Antonio Grieco, Valerio Nobili, Luca Miele
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.2017; 65(2): 150.     CrossRef
Prognostic significance of red blood cell distribution width in gastrointestinal disorders
Hemant Goyal, Giuseppe Lippi, Altin Gjymishka, Bijo John, Rajiv Chhabra, Elizabeth May
World Journal of Gastroenterology.2017; 23(27): 4879.     CrossRef
Diabetes and red blood cell parameters
Jaman MS
Annals of Clinical Endocrinology and Metabolism.2017; 2(1): 001.     CrossRef
Red Blood Cell Distribution Width Levels Correlate With Liver Fibrosis and Inflammation
Wen-Shen Xu, Xiao-Ming Qiu, Qi-shui Ou, Can Liu, Jin-Piao Lin, Hui-Juan Chen, Sheng Lin, Wen-Hua Wang, Shou-Rong Lin, Jing Chen
Medicine.2015; 94(10): e612.     CrossRef
Reduced Red Blood Cell Count Predicts Poor Survival After Surgery in Patients With Primary Liver Cancer
Xiaomeng Xie, Mingjie Yao, Xiangmei Chen, Weiquan Lu, Quanjun Lv, Kaijuan Wang, Ling Zhang, Fengmin Lu
Medicine.2015; 94(8): e577.     CrossRef
Red blood cell distribution width: A simple parameter with multiple clinical applications
Gian Luca Salvagno, Fabian Sanchis-Gomar, Alessandra Picanza, Giuseppe Lippi
Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences.2015; 52(2): 86.     CrossRef
Utility of RDW in Prediction of Strangulation in Emergency Setting Hernias
Okan Akturk, Baris Dogu Yildiz, Melih Karabeyoglu, Isıl Karabeyoglu
International Surgery.2015; 100(9-10): 1262.     CrossRef
Red cell distribution width as a potential index to assess the severity of hepatitis B virus‐related liver diseases
Rui Huang, Chenchen Yang, Kangkang Wu, Shufeng Cao, Yong Liu, Ran Su, Yali Xiong, Aijun Huang, Chao Wu
Hepatology Research.2014;[Epub]     CrossRef
Serum amylase levels are decreased in Chinese non-alcoholic fatty liver disease patients
Jinmei Yao, Ying Zhao, Juanwen Zhang, Yani Hong, Huanle Lu, Jianping Wu
Lipids in Health and Disease.2014;[Epub]     CrossRef
Assessment of the relationship between red cell distribution width and fragmented QRS in patients with non-ST elevated acute coronary syndrome
Mustafa Yılmaz
Medical Science Monitor.2014; 20: 413.     CrossRef
Red cell distribution width and nonalcoholic steatohepatitis
Yasemin Gulcan Kurt, Tuncer Cayci, Fevzi Nuri Aydin, Mehmet Agilli
World Journal of Gastroenterology.2014; 20(43): 16387.     CrossRef
Chasing after novel non-invasive markers to identify advanced fibrosis in NAFLD
Wonseok Kang, Seung Up Kim
Clinical and Molecular Hepatology.2013; 19(3): 255.     CrossRef