Current issue

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Current issue
Volume 30(3); Jul 2024
Reviews
1896
Liver sinusoidal endothelial cell: An important yet often overlooked player in the liver fibrosis
Jiaorong Qu, Le Wang, Yufei Li, Xiaojiaoyang Li
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):303-325.   Published online February 28, 2024
Unmet needs in the post-direct-acting antivirals era: The risk and molecular mechanisms of hepatocellular carcinoma after hepatitis C virus eradication
Chung-Feng Huang, Manar Hijaze Awad, Meital Gal-Tanamy, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):326-344.   Published online April 26, 2024
Original Articles
1904
Sorafenib vs. Lenvatinib in advanced hepatocellular carcinoma after atezolizumab/bevacizumab failure: A real-world study
Young Eun Chon, Dong Yun Kim, Mina Kim, Beom Kyung Kim, Seung Up Kim, Jun Yong Park, Sang Hoon Ahn, Yeonjung Ha, Joo Ho Lee, Kwan Sik Lee, Beodeul Kang, Jung Sun Kim, Hong Jae Chon, Do Young Kim
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):345-359.   Published online March 12, 2024
1905
Multiomics profiling of buffy coat and plasma unveils etiology-specific signatures in hepatocellular carcinoma
Jiwon Hong, Jung Woo Eun, Geum Ok Baek, Jae Youn Cheong, Seryoung Park, Soon Sun Kim, Hyo Jung Cho, Su Bin Lim
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):360-374.   Published online March 15, 2024
1908
Phase 1 trial of the safety, pharmacokinetics, and antiviral activity of EDP-514 in untreated viremic chronic hepatitis B patients
Man-Fung Yuen, Wan-Long Chuang, Cheng-Yuan Peng, Wen-Juei Jeng, Wei-Wen Su, Ting-Tsung Chang, Chi-Yi Chen, Yao-Chun Hsu, Guy De La Rosa, Alaa Ahmad, Ed Luo, Annie L. Conery
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):375-387.   Published online March 26, 2024
1912
Dynamic analysis of acute deterioration in chronic liver disease patients using modified quick sequential organ failure assessment
Do Seon Song, Hee Yeon Kim, Young Kul Jung, Tae Hyung Kim, Hyung Joon Yim, Eileen L Yoon, Ki Tae Suk, Jeong-ju Yoo, Sang Gyune Kim, Moon Young Kim, Young Chang, Soung Won Jeong, Jae Young Jang, Sung-Eun Kim, Jung-Hee Kim, Jung Gil Park, Won Kim, Jin Mo Yang, Dong Joon Kim, Ashok Kumar Choudhury, Vinod Arora, Shiv Kumar Sarin
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):388-405.   Published online April 11, 2024
1913
Conventional and machine learning-based risk scores for patients with early-stage hepatocellular carcinoma
Chun-Ting Ho, Elise Chia-Hui Tan, Pei-Chang Lee, Chi-Jen Chu, Yi-Hsiang Huang, Teh-Ia Huo, Yu-Hui Su, Ming-Chih Hou, Jaw-Ching Wu, Chien-Wei Su
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):406-420.   Published online April 11, 2024
Ischemia-free liver transplantation improves the prognosis of recipients using functionally marginal liver grafts
Shuai Wang, Xiaohong Lin, Yunhua Tang, Yichen Liang, Min Zhang, Zhonghao Xie, Yiwen Guo, Yuqi Dong, Qiang Zhao, Zhiyong Guo, Dongping Wang, Xiaoshun He, Weiqiang Ju, Maogen Chen
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):421-435.   Published online April 11, 2024
Global prevalence of metabolic dysfunction-associated fatty liver disease-related hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta-analysis
Harry Crane, Guy D. Eslick, Cameron Gofton, Anjiya Shaikh, George Cholankeril, Mark Cheah, Jian-Hong Zhong, Gianluca Svegliati-Baroni, Alessandro Vitale, Beom Kyung Kim, Sang Hoon Ahn, Mi Na Kim, Simone I Strasser, Jacob George
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):436-448.   Published online April 16, 2024
Ursolic acid targets secreted phosphoprotein 1 to regulate Th17 cells against metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease
Yiyuan Zheng, Lina Zhao, Zhekun Xiong, Chaoyuan Huang, Qiuhong Yong, Dan Fang, Yugang Fu, Simin Gu, Chong Chen, Jiacheng Li, Yingying Zhu, Jing Liu, Fengbin Liu, Yong Li
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):449-467.   Published online April 16, 2024
Metformin and statins reduce hepatocellular carcinoma risk in chronic hepatitis C patients with failed antiviral therapy
Pei-Chien Tsai, Chung-Feng Huang, Ming-Lun Yeh, Meng-Hsuan Hsieh, Hsing-Tao Kuo, Chao-Hung Hung, Kuo-Chih Tseng, Hsueh-Chou Lai, Cheng-Yuan Peng, Jing-Houng Wang, Jyh-Jou Chen, Pei-Lun Lee, Rong-Nan Chien, Chi-Chieh Yang, Gin-Ho Lo, Jia-Horng Kao, Chun-Jen Liu, Chen-Hua Liu, Sheng-Lei Yan, Chun-Yen Lin, Wei-Wen Su, Cheng-Hsin Chu, Chih-Jen Chen, Shui-Yi Tung, Chi‐Ming Tai, Chih-Wen Lin, Ching-Chu Lo, Pin-Nan Cheng, Yen-Cheng Chiu, Chia-Chi Wang, Jin-Shiung Cheng, Wei-Lun Tsai, Han-Chieh Lin, Yi-Hsiang Huang, Chi-Yi Chen, Jee-Fu Huang, Chia-Yen Dai, Wan-Long Chung, Ming-Jong Bair, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):468-486.   Published online April 19, 2024
Evolutionary changes in metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and risk of hepatocellular carcinoma: A nationwide cohort study
Seogsong Jeong, Yun Hwan Oh, Joseph C Ahn, Seulggie Choi, Sun Jae Park, Hye Jun Kim, Gyeongsil Lee, Joung Sik Son, Heejoon Jang, Dong Hyeon Lee, Meng Sha, Lei Chen, Won Kim, Sang Min Park
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):487-499.   Published online May 7, 2024
Extrahepatic malignancies and antiviral drugs for chronic hepatitis B: A nationwide cohort study
Moon Haeng Hur, Dong Hyeon Lee, Jeong-Hoon Lee, Mi-Sook Kim, Jeayeon Park, Hyunjae Shin, Sung Won Chung, Hee Jin Cho, Min Kyung Park, Heejoon Jang, Yun Bin Lee, Su Jong Yu, Sang Hyub Lee, Yong Jin Jung, Yoon Jun Kim, Jung-Hwan Yoon
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):500-514.   Published online May 10, 2024
Macrophage ATG16L1 expression suppresses metabolic dysfunction-associated steatohepatitis progression by promoting lipophagy
Qi Wang, Qingfa Bu, Zibo Xu, Yuan Liang, Jinren Zhou, Yufeng Pan, Haoming Zhou, Ling Lu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):515-538.   Published online May 10, 2024
Novel role of MHC class II transactivator in hepatitis B virus replication and viral counteraction
Mehrangiz Dezhbord, Seong Ho Kim, Soree Park, Da Rae Lee, Nayeon Kim, Juhee Won, Ah Ram Lee, Dong-Sik Kim, Kyun-Hwan Kim
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):539-560.   Published online May 14, 2024
Bariatric intervention improves metabolic dysfunction-associated steatohepatitis in patients with obesity: A systematic review and meta-analysis
Juchul Hwang, Hyeyoung Hwang, Hyunjae Shin, Bo Hyun Kim, Seong Hee Kang, Jeong-Ju Yoo, Mi Young Choi, Dong eun Lee, Dae Won Jun, Yuri Cho
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):561-576.   Published online June 3, 2024
Letters to the Editor
1902
Changing from NAFLD to MASLD: Prevalence and progression of ASCVD risk are similar between NAFLD and MASLD in Asia
Hiroyuki Suzuki, Tsubasa Tsutsumi, Machiko Kawaguchi, Keisuke Amano, Takumi Kawaguchi
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):577-579.   Published online March 6, 2024
Functional cure of chronic hepatitis B encounters resmetirom
Nai-Bin Yang, Wai-Kay Seto, Ming-Hua Zheng
Clin Mol Hepatol. 2024;30(3):580-581.   Published online April 30, 2024

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 1149
TOTAL : 1926826
Close layer