Search

  • HOME
  • Search
Original Article
1868
Artificial intelligence predicts direct-acting antivirals failure among hepatitis C virus patients: A nationwide hepatitis C virus registry program
Ming-Ying Lu, Chung-Feng Huang, Chao-Hung Hung, Chi‐Ming Tai, Lein-Ray Mo, Hsing-Tao Kuo, Kuo-Chih Tseng, Ching-Chu Lo, Ming-Jong Bair, Szu-Jen Wang, Jee-Fu Huang, Ming-Lun Yeh, Chun-Ting Chen, Ming-Chang Tsai, Chien-Wei Huang, Pei-Lun Lee, Tzeng-Hue Yang, Yi-Hsiang Huang, Lee-Won Chong, Chien-Lin Chen, Chi-Chieh Yang, Sheng‐Shun Yang, Pin-Nan Cheng, Tsai-Yuan Hsieh, Jui-Ting Hu, Wen-Chih Wu, Chien-Yu Cheng, Guei-Ying Chen, Guo-Xiong Zhou, Wei-Lun Tsai, Chien-Neng Kao, Chih-Lang Lin, Chia-Chi Wang, Ta-Ya Lin, Chih‐Lin Lin, Wei-Wen Su, Tzong-Hsi Lee, Te-Sheng Chang, Chun-Jen Liu, Chia-Yen Dai, Jia-Horng Kao, Han-Chieh Lin, Wan-Long Chuang, Cheng-Yuan Peng, Chun-Wei- Tsai, Chi-Yi Chen, Ming-Lung Yu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):64-79.   Published online November 21, 2023
View: 1968   Download: 90
Review
1858
Taiwan Association for the Study of the Liver-Taiwan Society of Cardiology Taiwan position statement for the management of metabolic dysfunction- associated fatty liver disease and cardiovascular diseases
Pin-Nan Cheng, Wen-Jone Chen, Charles Jia-Yin Hou, Chih-Lin Lin, Ming-Ling Chang, Chia-Chi Wang, Wei-Ting Chang, Chao-Yung Wang, Chun-Yen Lin, Chung-Lieh Hung, Cheng-Yuan Peng, Ming-Lung Yu, Ting-Hsing Chao, Jee-Fu Huang, Yi-Hsiang Huang, Chi-Yi Chen, Chern-En Chiang, Han-Chieh Lin, Yi-Heng Li, Tsung-Hsien Lin, Jia-Horng Kao, Tzung-Dau Wang, Ping-Yen Liu, Yen-Wen Wu, Chun-Jen Liu
Clin Mol Hepatol. 2024;30(1):16-36.   Published online October 4, 2023
View: 2825   Download: 246  Crossref: 1
1798
Safety considerations for withdrawal of nucleos(t)ide analogues in patients with chronic hepatitis B: First, do no harm
Yao-Chun Hsu, Cheng-Hao Tseng, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2023;29(4):869-890.   Published online March 14, 2023
View: 2816   Download: 185  Crossref: 4
1781
Acute hepatitis C virus infection: clinical update and remaining challenges
Chen-Hua Liu, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):623-642.   Published online February 20, 2023
View: 4130   Download: 353  Web of Science: 7  Crossref: 9
1775
Development of hepatocellular carcinoma in treated and untreated patients with chronic hepatitis B virus infection
Chih-Lin Lin, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2023;29(3):605-622.   Published online February 15, 2023
View: 3788   Download: 277  Web of Science: 6  Crossref: 10
Original Article
1622
Sofosbuvir/velpatasvir plus ribavirin for Child-Pugh B and Child-Pugh C hepatitis C virus-related cirrhosis
Chen-Hua Liu, Chi-Yi Chen, Wei-Wen Su, Chun-Jen Liu, Ching-Chu Lo, Ke-Jhang Huang, Jyh-Jou Chen, Kuo-Chih Tseng, Chi-Yang Chang, Cheng-Yuan Peng, Yu-Lueng Shih, Chia-Sheng Huang, Wei-Yu Kao, Sheng-Shun Yang, Ming-Chang Tsai, Jo-Hsuan Wu, Po-Yueh Chen, Pei-Yuan Su, Jow-Jyh Hwang, Yu-Jen Fang, Pei-Lun Lee, Chi-Wei Tseng, Fu-Jen Lee, Hsueh-Chou Lai, Tsai-Yuan Hsieh, Chun-Chao Chang, Chung-Hsin Chang, Yi-Jie Huang, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2021;27(4):575-588.   Published online July 13, 2021
View: 8805   Download: 1,000  Web of Science: 8  Crossref: 9
Review
1606
Three heads are better than two: Hepatitis B core-related antigen as a new predictor of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma
Jer-Wei Wu, Jia-Horng Kao, Tai-Chung Tseng
Clin Mol Hepatol. 2021;27(4):524-534.   Published online February 23, 2021
View: 12935   Download: 341  Web of Science: 20  Crossref: 23
Original Article
1589
Direct comparison of biopsy techniques for hepatic malignancies
Shang-Chin Huang, Ja-Der Liang, Shih-Jer Hsu, Tzu-Chan Hong, Hung-Chih Yang, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2021;27(2):305-312.   Published online December 3, 2020
View: 4610   Download: 159  Web of Science: 10  Crossref: 11
Review
1324
New perspectives of biomarkers for the management of chronic hepatitis B
Chih-Lin Lin, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2016;22(4):423-431.   Published online December 25, 2016
View: 12784   Download: 543  Web of Science: 48  Crossref: 47
Risk stratification of HBV infection in Asia-Pacific region
Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2014;20(3):223-227.   Published online September 25, 2014
View: 8691   Download: 85  Web of Science: 19  Crossref: 17
1 |

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 2395
TOTAL : 1766734
Close layer