Search

  • HOME
  • Search
Original Article
1622
Sofosbuvir/velpatasvir plus ribavirin for Child-Pugh B and Child-Pugh C hepatitis C virus-related cirrhosis
Chen-Hua Liu, Chi-Yi Chen, Wei-Wen Su, Chun-Jen Liu, Ching-Chu Lo, Ke-Jhang Huang, Jyh-Jou Chen, Kuo-Chih Tseng, Chi-Yang Chang, Cheng-Yuan Peng, Yu-Lueng Shih, Chia-Sheng Huang, Wei-Yu Kao, Sheng-Shun Yang, Ming-Chang Tsai, Jo-Hsuan Wu, Po-Yueh Chen, Pei-Yuan Su, Jow-Jyh Hwang, Yu-Jen Fang, Pei-Lun Lee, Chi-Wei Tseng, Fu-Jen Lee, Hsueh-Chou Lai, Tsai-Yuan Hsieh, Chun-Chao Chang, Chung-Hsin Chang, Yi-Jie Huang, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2021;27(4):575-588.   Published online July 13, 2021
Original Article
1589
Direct comparison of biopsy techniques for hepatic malignancies
Shang-Chin Huang, Ja-Der Liang, Shih-Jer Hsu, Tzu-Chan Hong, Hung-Chih Yang, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2021;27(2):305-312.   Published online December 3, 2020
Review
1324
New perspectives of biomarkers for the management of chronic hepatitis B
Chih-Lin Lin, Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2016;22(4):423-431.   Published online December 25, 2016
Risk stratification of HBV infection in Asia-Pacific region
Jia-Horng Kao
Clin Mol Hepatol. 2014;20(3):223-227.   Published online September 25, 2014
1 |

Clinical and
Molecular
Hepatology

Print ISSN: 2287-2728
Online ISSN: 2287-285X


Editorial Office
The Korean Association for the Study of the Liver
Room A1210, 53 Mapo-daero(MapoTrapalace, Dowha-dong), Mapo-gu, Seoul, 04158, Korea
TEL: +82-2-703-0051   FAX: +82-2-703-0071    E-mail: kasl@kams.or.kr
Copyright © The Korean Association for the Study of the Liver.         
COUNTER
TODAY : 225
TOTAL : 617898
Close layer